Vanzelfsprekend respecteert Marketing Sapiens als digital marketing bureau uw privacy als website bezoeker. (Persoonlijke) informatie die u verschaft, wordt vertrouwelijk verwerkt in overeenstemming met de wettelijke eisen.

In deze privacyverklaring leest u waarvoor Marketing Sapiens deze (persoonlijke) gegevens gebruikt, wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot uw data en hoe lang de gegevens worden bewaard.

Doeleinden
Beveiliging
Bezoekgegevens en Google Analytics
Bezoekgegevens en Hotjar
Facebook, LinkedIn en Twitter
Nieuwsbrief
Profilering
Verwerkersovereenkomsten
Cookies
Inzage, correctie en recht van verzet
Aanpassen privacyverklaring
Disclaimer
Bronnen van derden
Auteursrecht
Merkbescherming

Doeleinden

Via website formulieren vraagt Marketing Sapiens persoonsgegevens als uw naam, e-mailadres en telefoonnummer om u over (digital) marketing (diensten en activiteiten) te kunnen informeren, deze (digital) marketing diensten en activiteiten voor u te kunnen verrichten en de daaruit voortvloeiende relaties te kunnen beheren. Als u de persoonsgegevens niet verstrekt, kan Marketing Sapiens geen contact met u opnemen.

Als u een website formulier invult of Marketing Sapiens een e-mail stuurt, worden de verstuurde gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Daarbij hanteert Marketing Sapiens de volgende bewaartermijnen:

  • Contactformulier maximaal 4 jaar
  • Aanvraag via e-mail maximaal 4 jaar
  • Overige formulieren maximaal 4 jaar
  • Klantgegevens maximaal 7 jaar conform de administratieve eisen van de Belastingdienst (inclusief de gegevens verzonden via bovenstaande methoden, alleen uitsluitend als er sprake is van een commerciële relatie)

De door Marketing Sapiens verzamelde gegevens worden niet aan derden verkocht en alleen met derden gedeeld die het verzenden van e-mail mogelijk maken.

Beveiliging

Alle gegevens die u met Marketing Sapiens uitwisselt via deze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol.

Bezoekgegevens en Google Analytics

Marketing Sapiens gebruikt Google Analytics voor het verzamelen en statistisch analyseren van het bezoek- en klikgedrag op de website en de effectiviteit van Google AdWords advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s. Ook optimaliseert Marketing Sapiens hiermee de werking van de website.

Marketing Sapiens heeft Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld door IP-adressen te anonimiseren en de gegevens over een beveiligde verbinding te versturen. De statistische gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in Europa en de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Marketing Sapiens heeft hier geen invloed op.

Voor een zorgvuldige verwerking heeft Marketing Sapiens de volgende maatregelen getroffen:

  • Marketing Sapiens heeft een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten
  • Marketing Sapiens heeft alle opties die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgeschakeld
  • Marketing Sapiens heeft het laatste octet van het IP-adres van website bezoekers gemaskeerd

Graag wijst Marketing Sapiens u er expliciet op dat deze gegevens door Marketing Sapiens nooit zijn te herleiden naar u als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin u uzelf via een website formulier als persoon identificeert. In deze gevallen is uw bezoekgedrag wel te koppelen aan de ingevulde gegevens.

Als u toch niet wilt dat uw geanonimiseerde gegevens naar Google Analytics worden verzonden, kunt u gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Deze add-on voorkomt dat de JavaScript code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics. Ook cookies kunt u altijd zelf via de browser van uw computer verwijderen.

Verder verzamelt Marketing Sapiens ook e-mail statistieken zoals open rates en klikgedrag voor het analyseren en optimaliseren van de relevantie en effectiviteit van e-mails.

Bezoekgegevens en Hotjar

Marketing Sapiens gebruikt de tool Hotjar om te kunnen zien waar bezoekers op de website klikken en in welke mate bezoekers naar beneden scrollen op webpagina’s. Ook deze gegevens worden volledig geanonimiseerd en zijn dus niet naar personen te herleiden. En ook hiermee optimaliseert Marketing Sapiens de werking van de website. En ook met Hotjar heeft Marketing Sapiens een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Facebook, LinkedIn en Twitter

Op deze website zijn functies opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze functies worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter om te zien wat zij doen met uw persoonsgegevens die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrief

Marketing Sapiens biedt een nieuwsbrief waarmee maximaal 1x per maand geïnteresseerden worden geïnformeerd over nieuws, diensten en aanverwante zaken op het gebied van digital marketing. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u uzelf kunt afmelden. Tot die tijd worden de gegevens bewaard. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Profilering

Op basis van gedrag op de website worden met marketinglijsten profielen aangemaakt, zodat Marketing Sapiens bezoekers op andere sites relevante advertenties kan tonen op basis van de marketingcookies. Hiermee krijgt u als bezoeker relevante advertenties te zien, aangezien dit aansluit bij uw eerder getoonde gedrag op de website. Hiermee hoopt Marketing Sapiens u nog beter te kunnen informeren over (digital) marketing (diensten en activiteiten). Ook deze gegevens zijn niet te herleiden naar een specifiek persoon.

Verwerkersovereenkomsten

Met alle organisaties die gegevens van Marketing Sapiens verwerken, is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Hierin is onder meer vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degene die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en voor een ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

Cookies

Vernieuw of bekijk uw cookie toestemming.

Inzage, correctie en recht van verzet

Als u een relatie met Marketing Sapiens heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door Marketing Sapiens verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u Marketing Sapiens schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u de gegeven toestemming van de cookies aanpassen.

Verder heeft u het recht om uw gegevens op te vragen in een bestand zodat een andere partij deze gegevens van u kan krijgen en gebruiken. Daarnaast kunt u Marketing Sapiens schriftelijk op de hoogte stellen wanneer u niet per post of per e-mail wilt worden benaderd met informatie over diensten en activiteiten door dit te melden via postadres:

Marketing Sapiens
t.a.v. Pascal van der Tuin
Beatrixlaan 44
3761 BE SOEST

Of mail naar pascalvandertuin@marketingsapiens.nl of bel 06-11397148.

In het geval u het niet eens bent hoe Marketing Sapiens uw persoonsgegevens verwerkt en u komt er niet uit met Marketing Sapiens, dan heeft u de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze klacht kunt u sturen naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Aanpassen privacyverklaring

Omdat de organisatie en de wetgeving kunnen veranderen, behoudt Marketing Sapiens zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen op elk moment, om welke reden dan ook, zonder kennisgeving aan u. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd niet meer juist is. Marketing Sapiens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van alle activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie zoals verstrekt op deze website. Aan de inhoud van deze website kan geen verplichting van Marketing Sapiens worden ontleend, met uitzondering van die gevallen waarbij een schriftelijke overeenkomst is opgemaakt.

Bronnen van derden

Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Marketing Sapiens kan hier geen invloed op uitoefenen en draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.

Auteursrecht

Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige content berust bij Marketing Sapiens, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Niets uit de applicaties, teksten of grafische voorstellingen van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Marketing Sapiens.

Merkbescherming

Marketing Sapiens is een gedeponeerd merk van Marketing Sapiens geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 53336534.